"MultiPress is the central element in our JDF scenario."

Mergers and takeovers take place frequently nowadays so as to continue to be able to meet market demand. Long-term policy, future vision, expansion ... are only a few reasons to respond to this evolution.  Even in times of crisis it is absolutely necessary to continue to invest. Investing in modern machinery does not suffice; it is equally important that everything is in line with each other.  Stefaan Moeyaert concluded that the above challenges have become indispensable in the graphic world as well.

Stefaan Moeyaert: "Debeer Printing, Drukkerij Decruynaere, Drukkerij Arnou and Drukkerij Moeyaert did not know each other so well, but thanks to the comparison of existing machinery and capacities we concluded that the 4 companies are very complementary. We will now try to put this statement into practice by means of a merger." The production sites in Zedelgem and Torhout were maintained. The Loppem and Kortrijk sites were transferred to Zedelgem. The largest group of customers remains fellow printing businesses. Our machinery consists of 4-colour Speedmaster 52 and Speedmaster 74 presses (+coating unit), two-colour Speedmaster 52 and Speedmaster 102 presses and a Halm envelope printing press.

One of the keys to make the merger go smoothly is the workflow. The point of departure for this new workflow consists of 5 elements:

  • SUN data, mail and FTP server
  • PC and Mac workstations
  • Administrative Citrix server
  • MultiPress ERP / MIS system
  • Plantin Prinect Workflow

By integrating these elements perfectly, and with appropriate knowledge of the users, we have a system that can be consulted or changed at any given time or place (internally or externally), which offers numerous possibilities.  The different workflow aspects are linked by means of JDF, the feedback from production with JMF. "All basic parameters of an offer are copied. In the past we had to enter everything in the prepress anew; now we can simply copy 90% of the jobs in our workflow", says John when we inquire about the main advantage of the implementation.

"If a calculator calculates the most economical manner, it is guaranteed that it will actually be carried out in that manner. The mechanic used to retain a degree of freedom and could opt for an alternative method of production which was possibly more expensive." The main advantage of the implementation at Drukkerij Moeyaert is that any MultiPress user has ample experience in prepress or preparation for printing. "I think this is the shift in knowledge that is required to be able to use JDF to the full. I need to be able to trust my people implicitly: that the file which is forwarded has been drawn up on the basis of the correct parameters, printing sheet layout etc.", says Stefaan Moeyaert.

MultiPress is the central element in this structure. An order starts from MultiPress, but changes are also entered in the administrative basis first and only then forwarded. This ensures we have all correct data in the system in case of a reorder. In addition, we have an entire folder structure in the background. This structure can be accessed from the MultiPress interface so that we can examine and complement supplied PDFs, proofs etc. without having to change programs.

The link to the PDF is also remembered when forwarded to the prepress workflow so that we do not have to search but can immediately see the list of available PDFs for the creation of the imposition.  Once the job has been invoiced, this folder structure is archived in case we want this for the job in question.

It was also the perfect moment to start up the planning. Stefaan Moeyaert: "The graphic presentation and the attractive manner of status follow-up give the entire team a clear overview of the capacity. The established structure makes communication even more fluent."

"When the 4 companies were merged, we expected some problems in the field of integration. Thanks to the combination of MultiPress with the workflow link in a Citrix environment we rarely have the feeling we are 4 different companies." An incredibly positive conclusion and clear proof that JDF is the perfect means to have systems communicate with each other flawlessly and therefore to further automate a company.

 

"MultiPress is dé absolute spilfiguur in ons JDF verhaal."

Om de marktvraag blijvend te kunnen beantwoorden komen fusies en overnames vandaag vaak voor. Langetermijnpolitiek, toekomstvisie, schaalvergroting... zijn maar enkele redenen om aan deze evolutie tegemoet te komen. Ook in tijden van crisis is “blijven investeren” een absolute noodzaak. Niet alleen investeren in een modern machinepark, maar - minstens even belangrijk - alles moet ook op elkaar afgestemd zijn. Stefaan Moeyaert kwam tot de conclusie dat bovenstaande uitdagingen ook in de grafische wereld onontbeerlijk zijn.

Stefaan Moeyaert: “Debeer Printing, Drukkerij Decruynaere, Drukkerij Arnou en Drukkerij Moeyaert kenden elkaar niet zó goed, maar aan de hand van de vergelijking van de bestaande machineparken en capaciteiten kwamen we tot de vaststelling dat de 4 bedrijven heel complementair waren. Deze stelling proberen we nu door een fusie in de praktijk om te zetten.” De productievestigingen, zowel in Zedelgem als in Torhout, bleven behouden. De vestigingen in Loppem en Kortrijk werden overgebracht naar Zedelgem. De grootste klantengroep blijft zoals voordien collegadrukkerijen, met een machinepark dat bestaat uit 4 kleurenpersen (+ lak) in Speed 52 en Speed 74 formaat, tweekleurenpersen Speed 52 en Speed 102 formaat en omslagen op Halmdrukpers.

Eén van de belangrijkste schakels in het vlot laten verlopen van de fusie is workflow. Het vertrekpunt voor deze nieuwe workflow bestaat uit 5 luiken:

  • Data-mail-ftp SUN server
  • PC en Mac workstations
  • Administratieve Citrix server
  • MultiPress ERP / MIS-systeem
  • Prinect Workflow van Plantin

Door deze elementen perfect in elkaar te laten passen én met de nodige kennis van de gebruikers, hebben we een systeem dat op elk moment en op elke plaats (intern of extern) geraadpleegd of gewijzigd kan worden, wat tal van mogelijkheden biedt. Het koppelen van de verschillende workflow-facetten gebeurt aan de hand van JDF, de feedback van de productie met JMF. “Alle basisparameters van een offerte worden overgenomen. Vroeger moesten we alles terug ingeven in de prepess, nu kunnen we 90% van de jobs gewoon overnemen in onze workflow”, geeft Stefaan mee wanneer we hem vragen naar hét grote voordeel bij de implementatie.

“Wanneer een calculator de meest economische manier berekent, dan is er ook een garantie dat het effectief zo uitgevoerd zal worden. Vroeger had de monteur nog altijd de vrijheid en die kon voor een alternatieve productiewijze kiezen, die misschien duurder was.” Het grote voordeel van de implementatie bij Drukkerij Moeyaert is dat elke Multi- Press gebruiker ruime ervaring heeft in prepress of drukvoorbereiding. “Ik vermoed dat dit dé noodzakelijke kennisverschuiving is om JDF ten volle te kunnen gebruiken. Ik moet mijn mensen blindelings kunnen vertrouwen: dat het dossier dat wordt doorgestuurd met de juiste parameters, drukvelindeling, enz.. is aangemaakt”, aldus Stefaan Moeyaert.

MultiPress is de absolute spilfiguur in deze opbouw. Een order vertrekt vanuit MultiPress, maar ook wijzigingen worden eerst in de administratieve basis ingegeven en terug doorgestuurd. Dit zorgt ervoor dat we bij een re-order alle juiste gegevens in het systeem hebben. Daarenboven hebben we achterliggend een volledige mappenstructuur. Deze kan van in de interface van MultiPress worden aangesproken zodat we ten allen tijde aangeleverde PDF’s, proeven, enz. kunnen bekijken en aanvullen zonder van programma te veranderen.

Ook de link naar de PDF wordt onthouden bij het doorsturen naar de prepress workflow, zodat we niet moeten gaan zoeken maar onmiddellijk de lijst van de beschikbare PDF’s zien voor het creëren van de impositie. Nadat de job gefactureerd is, wordt deze mappenstructuur gearchiveerd, zo we dit voor die job wensen.

Het was ook het ideaal moment om de planning op te starten. Stefaan Moeyaert: “De grafische voorstelling en de aantrekkelijke manier van statusopvolging geven het volledige team een duidelijk overzicht van de capaciteit. De opgezette structuur zorgt ervoor dat de communicatie nog vlotter verloopt.”

“Bij het samenvoegen van 4 bedrijven hadden we wel wat problemen verwacht bij de integratie. Dankzij de combinatie van MultiPress met de workflowkoppeling in een Citrix-omgeving, hebben we echter zelden het gevoel dat we met 4 bedrijven zijn”. Een ongelooflijk positieve conclusie en een duidelijk bewijs dat JDF hét hulpmiddel is om systemen feilloos met elkaar te laten communiceren en bijgevolg een bedrijf nog meer te automatiseren.

Drukkerij Moeyaert
Snellegemsestraat 23
8210 Zedelgem

www.moeyaert.be

 


Close

Recommend this page! Captains of Printing (Drukkerij Moeyaert)