Red Pepper Media is gestart in 2008 met de productie van video's. We produceren tegenwoordig tv-programma's. Dat gaan van kleine reportages voor tv stations tot volwaardige langere tv-programma's. Daarnaast produceren we ook veel bedrijfsvideo's, gaande van kleine websitevideo's tot facebookfilmpjes voor reclamecampagnes, virals heet dat dan tegenwoordig, tot bedrijfsfilms, trainingsvideo's, productpresentaties en alles wat daar tussen zit. Eigenlijk alles met beeld en geluid kunnen wij maken

 

QuoJob als USP

Op zeker ogenblik deden we mee aan een overheidsaanbesteding voor een overheidsopdracht maar aan het einde van de rit bleek dat een concurrent met die opdracht was gaan lopen. Ik kreeg toen de evaluatie van de overheid waarom wij de opdracht niet binnengehaald hadden en de concurrent wel. Eén van die punten in  de evaluatie was dat het een bedrijf was dat met een centraal planningssysteem werkte en QuoJob werd ook expliciet vermeld. Ik ben dan meteen even gaan googelen om te kijken wat voor een raar systeem QuoJob dan wel was en dat bleek een systeem te zijn wat eigenlijk heel goed beantwoordde aan wat ik in gedachten had dat we nodig hadden

Toegevoegde waarde

QuoJob stelt ons in staat om eigenlijk minder tijd te stoppen in administratieve zaken en in het verzamelen en zoeken  van gegevens omdat alles ook per project en per klant samen blijft. De hele traffic, de hele historiek blijft netjes samen, de hele communicatie blijft samen... en je spaart gewoon tijd uit. Bijgevolg slaap  je ook beter want je weet je aan het einde van de maand de factuur juist kan opstellen en geen dingen zal vergeten.

Materiaalregistratie

Als producent van bedrijfsfilms en reportages hebben wij ook een groot stuk materiaal zelf bij ons zoals camera's, belichting, geluidsapparatuur... Vroeger stond dat in een kast en werd er gewoon gekeken wat is er weg, wat is er nog beschikbaar. Maar als je groeit wordt dat ook wat moeilijk. We hebben dus al ons materiaal ook in QuoJob gestopt. Nu kunnen we eigenlijk meteen zien op de agenda welk materiaal gepland is op welke dag. We kunnen kijken of we nog iets extern moeten bij huren of we het juiste materiaal zelf nog liggen hebben.

Planning freelancers

Wij werken als productiehuis ook met heel veel freelancers: cameramensen, geluidsmensen, videomonteurs. Met het systeem dat we vroeger getest hebben waren freelancers eigenlijk niet te plannen. Je kon eigenlijk alleen vaste mensen plannen die een licentie hadden. Met QuoJob is dat niet het geval. Wij kunnen daar elke medewerker in zetten, zowel vaste medewerkers als freelancers, en ook daar taken en functies aan toewijzen. Op dat vlak kunnen we freelancers dus optimaal plannen dankzij QuoJob.

QuoJob groeit mee

Red Pepper Media is een bedrijf dat eigenlijk sterk aan het groeien is. We krijgen steeds meer vragen van TV zenders en vooral ook van de bedrijfswereld om allerlei producties te maken. We kunnen onze projecten nog veel meer gaan sturen met QuoJob. We kunnen financieel nog veel meer uit QuoJob halen zoals financiële resultaten en rapporten. We gebruiken dat nu al een klein beetje maar er zijn nog heel veel opties die we nog niet gebruiken en naarmate wij groeien kunnen wij QuoJob ook laten meegroeien.

 

 


Red Pepper Media a démarré en 2008 avec la production de vidéos.
Nous produisons aujourd'hui des programmes TV: petits reportages pour stations TV jusqu'à des émissions TV entières, plus longues.
Aussi, beaucoup de vidéos d'entreprises: des petites vidéos de sites Internet, virales ou petits films publicitaires pour Facebook,
jusqu'aux films d'entreprises, vidéos trainings, présentations de produits et tout ce se situe entre: tout ce qui est images et son!

QuoJob comme USP
A un certain moment, nous avons participé à l'attribution d'un marché administratif mais un concurrent est parti avec cette mission.
J'ai alors reçu l'évaluation des pouvoirs publics disant pourquoi nous n'avions pas obtenu la mission que le concurrent avait gagnée.
L'un des points était que cette entreprise travaillait avec un système de planning central "QuoJob", explicitement mentionné.
Je suis alors tout de suite allé voir sur Google quel système particulier était QuoJob...
QuoJob m'a paru être un système qui répondait très bien à ce dont nous avions besoin.

Valeur ajoutée
QuoJob nous donne de nous arrêter moins longtemps aux affaires administratives ou rassemblement et recherche des données.
Tout est rassemblé par projet et par client. Tout le trafic, l'historique complet, la communication sont parfaitement rassemblés...
Vous économisez du temps. Vous dormez aussi mieux parce que vous émettrez justement la facture... rien ne sera oublié.

Enregistrement de matériel
Comme producteur de films et reportages, nous avons aussi beaucoup de matériel: caméras, éclairages, appareils de sonorisation...
Avant c'était dans un placard. On voyait ce qui était parti ou encore disponible mais en grandissant, ça devenait un peu compliqué.
Nous avons donc aussi mis notre matériel dans QuoJob. On voit maintenant tout de suite dans l'agenda le matériel prévu pour quel jour.
Nous regardons si l'on doit encore louer quelque chose à l'extérieur ou si nous avons nous-mêmes, encore, le bon matériel.

Planning des freelances
En tant que maison de production, nous travaillons avec beaucoup de freelances: caméramans, techniciens du son, monteurs-vidéo.
Avec le système testé avant, on ne pouvait planifier aucun freelance, seulement le personnel fixe ayant une licence.
Avec QuoJob, nous pouvons y mettre tous les collaborateurs, fixes comme freelances, et leur y attribuer tâches et fonctions.
Nous pouvons donc planifier les freelances de façon optimale, grâce à QuoJob.

QuoJob évolue avec nous
Red Pepper Media est une entreprise qui est en train de beaucoup se développer.
Nous recevons toujours plus de demandes de chaînes de TV et aussi du monde de l'entreprise pour toutes sortes de productions.
Nous dirigeons encore mieux nos projets avec QuoJob dont nous pouvons tirer bien plus comme par ex. résultats financiers et rapports.
Nous pouvons encore utiliser beaucoup d'options et aussi développer QuoJob au fur et à mesure que nous grandissons.

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Red Pepper Media